Aansluiting opleiding en werk

Meerderheid vindt werk dat past bij de opleiding

Van de recente hbo-gediplomeerden is 78% anderhalf jaar na afstuderen werkzaam in de eigen of een verwante richting. Voor afgestudeerden van richtingen in de gezondheidszorg en het onderwijs is dat zelfs 90%. Het percentage is het laagst in de kunstensector (66%) en de economische sector (67%). Kijken we naar het vereiste opleidingsniveau voor de baan, dan hebben gemiddeld acht op de tien werkende hbo-gediplomeerden een baan op hbo-niveau of hoger. Gediplomeerden van de onderwijssector scoren met 92% het hoogst, terwijl afgestudeerden van sociale studies het minst op hbo-niveau of hoger werken (62%), gevolgd door alumni van de kunstensector (65%).Wat betreft de tevredenheid over de aansluiting tussen de opleiding en de functie gelden de hoogste waarden voor de sectoren onderwijs (87%) en gezondheidszorg (85%). Gediplomeerden binnen de sector economie zijn daarentegen het minst tevreden (69%). Ten opzichte van vorig jaar valt op dat twee sectoren een daling van de aansluitingstevredenheid laten zien. Daar waar in 2016 namelijk nog 79% en 75% van de afgestudeerden uit respectievelijk de sectoren bètatechniek en agro en food tevreden was over de aansluiting, zijn deze aandelen in 2017 met twee procentpunten afgenomen. Opvallend is verder dat gediplomeerden van sociale studies sinds 2014 jaar na jaar positiever worden over de aansluiting tussen opleiding en functie.


Opleiding als basis voor verdere ontplooiing

Van de gediplomeerde hbo’ers vindt 69% dat hun opleiding een goede basis bood voor het verder ontwikkelen van hun kennis en vaardigheden. Bijna drie op de vier afgestudeerden van de sectoren agro en food, gezondheidszorg, bètatechniek en kunst oordeelden hierover positief. Iets kritischer zijn gediplomeerden van de sectoren onderwijs en economie (respectievelijk 63% en 64% is positief gestemd). Met betrekking tot de voorbereiding op de beroepsloopbaan, is de helft van de recent afgestudeerde hbo’ers (zeer) tevreden, wat evenveel is als vorig jaar. Gediplomeerden van agro en food zijn hierover het vaakst tevreden (55%).


Oordelen over voorbereiding op de arbeidsmarkt, anderhalf jaar na afstuderen,
voltijdstudenten per sector, 2017

tabel_aansluiting01.PNG

A: Opleiding biedt goede basis voor het verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden (% eens)
B: Oordeel over de voorbereiding op de beroepsloopbaan (% (zeer) tevreden), sector kunst niet beschikbaar


We gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren en ten behoeve van gedragsafhankelijke inhoud van advertenties.
Lees meer over onze cookiepolicy.